Biuro rachunkowe Agrestax

Regulamin

Adres

ul. Konduktorska 34 lok. 4 i 5

15-711 Białystok
Polska

pokaż mapę

Regulamin

Regulamin

I. Podstawowe definicje

Regulamin – niniejszy dokument.

Umowa – umowa o świadczenie usług finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, wirtualnego biura, etc., do której niniejszy Regulamin stanowi załącznik.

Klient – osoba lub podmiot, z którym AgresTax podpisał Umowę o świadczenie usług.

AgresTax – Agres Tax Biuro Rachunkowe sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 11 lok. 49 świadczące usługi na rzecz Klienta.

Polityka prywatności – dostępna na stronie internetowej agrestax.pl polityka przetwarzania danych osobowych osób korzystających z witryny

Cennik – załącznik do Umowy, określający wykaz usług świadczonych przez AgresTax na rzecz Klienta wraz z cenami jej świadczenia.

Faktura VAT – dokument wystawiony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, stwierdzający w szczególności: dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, jego duplikat i korektę.

Terminy krytyczne – istotne terminy w miesiącu, kwartale bądź roku, w których intensywność pracy Biura Rachunkowego AgresTax jest wzmożona. Za terminy krytyczne uważa się:

 • 15. dzień kalendarzowy (dotyczy rozliczeń z ZUS) każdego miesiąca,
  o ile jest to dzień roboczy, w innym przypadku następujący po nim kolejny dzień roboczy;

 • 20. dzień kalendarzowy (dotyczy rozliczeń z US – CIT/PIT) każdego miesiąca,
  o ile jest to dzień roboczy; w innym przypadku następujący po nim kolejny dzień roboczy;

 • 25. dzień kalendarzowy (dotyczy rozliczeń z US – VAT) każdego miesiąca,
  o ile jest to dzień roboczy; w innym przypadku następujący po nim kolejny dzień roboczy;

 • nie później niż drugi dzień roboczy poprzedzający dzień wypłaty wynagrodzenia wskazany
  w umowach, przepisach wewnętrznych Klienta lub określony w przepisach prawa
  (dotyczy naliczenia wynagrodzeń);

 • inny termin wynikający z przepisów prawa dotyczący realizacji obowiązków publicznoprawnych związanych z obsługą kadrowo-płacową;

 • każdy dzień roboczy poprzedzający wskazane wyżej terminy.

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady, rodzaje i zakres usług świadczonych przez AgresTax Biuro Rachunkowe sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 11 lok. 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000713568, NIP 525-273-61-34, REGON 369265853, o kapitale zakładowym w wysokości 10 000,00 PLN, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług świadczonych przez AgresTax, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Dane osobowe przekazane przez Klienta są przetwarzane, przechowywane i zabezpieczane (chronione) przez AgresTax zgodnie z aktualnie, powszechnie obowiązującymi (w tym zakresie) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa.
 4. Klient zobowiązany jest do takiego przekazywania formularzy, dokumentów źródłowych i zleceń (w oparciu, o które świadczone są przez AgresTax usługi), aby nie budziły one wątpliwości co do ich zgodności ze stanem faktycznym oraz rzeczywistą wolą Klienta.
 5. AgresTax nie wykona usługi na podstawie formularzy, dokumentów źródłowych oraz zleceń, które uniemożliwiać będą ustalenie ich jednoznacznej treści.
 6. AgresTax pozostaje w gotowości do świadczenia usług (standardowych i dodatkowych) po podpisaniu przez Klienta Umowy z wszystkimi załącznikami i dostarczeniu do Biura AgresTax wymaganych pełnomocnictw i formularzy.
 7. AgresTax nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowo regulowane przez Klienta zobowiązania publicznoprawne.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 nr 121 poz. 591 z późn. zm.), ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827 z późn. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

III. Obowiązki

Klient zobowiązuje się do:

 • wskazania aktualnych danych identyfikacyjnych, adresowych i kontaktowych, zgodnych ze stanem faktycznym, a także do bezzwłocznego ich aktualizowania,

 • terminowego przekazywania kompletnych dokumentów do Biura AgresTax w ustalonej formie,

 • badania merytorycznej prawidłowości przekazywanych do Biura AgresTax dokumentów,

 • składania wszystkich innych wymaganych deklaracji niż te, które zostały określone w Umowie, do których składania Klient jest zobowiązany przepisami prawa,

 • terminowego regulowania swoich zobowiązań względem AgresTax,

 • bezzwłocznego przekazywania AgresTax wszelkich informacji mogących mieć wpływ na zakres świadczonych usług w sposób wyczerpujący, rzetelny i zgodny z prawdą,

 • bezzwłocznego informowania AgresTax o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na prawidłowość prowadzenia księgowości oraz pozostałych ewidencji, ustalania zaliczek na podatek dochodowy i podatek VAT należny z tytułu prowadzenia przez niego działalności gospodarczej, a także na roczne zeznanie podatkowe.

 • bezzwłocznego informowania AgresTax o wszelkich poczynaniach Urzędu Skarbowego, Izby Skarbowej, Urzędu Kontroli Skarbowej związanych z kontrolą działalności Klienta objętej usługami świadczonymi przez AgresTax,

 • zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności przesyłanych do zaksięgowania faktur, w szczególności poprzez stosowanie kontroli ustalającej wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług (kontroli biznesowej), czyli wdrożonego wewnętrznie procesu zapewniającego możliwość prześledzenia zależności udokumentowanych zapisami księgowymi pomiędzy zdarzeniem (dostawą towarów lub świadczeniem usług) oraz potwierdzającą je fakturą,

 • ponoszenia w całości kosztów opłat skarbowych od złożonych pełnomocnictw, w związku ze świadczeniem usług finansowo-księgowych i/lub kadrowo-płacowych oraz innych opłat skarbowych, administracyjnych, publicznoprawnych i sądowych,

 • wypełniania innych obowiązków przewidzianych w przepisach prawa i Umowie.

AgresTax zobowiązuje się do:

 • rzetelnego wypełniania obowiązków wynikających z Umowy,

 • badania otrzymanych od Klienta dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,

 • informowania Klienta o zauważonych brakach lub wadach w przesłanych dokumentach bezzwłocznie po stwierdzeniu uchybień,

 • zwrócenia Klientowi do weryfikacji dokumentu nieczytelnego źródłowego oraz nieopisanego w sposób pozwalający na rzetelne ich ujęcie w księgach rachunkowych.

IV. Terminy graniczne

 1. Terminy przekazywania dokumentów:
  • za datę przekazania dokumentów przyjmuje się datę wpływu dokumentów do Biura AgresTax,
  • dokumenty źródłowe powinny być przekazywane do AgresTax bezzwłocznie po ich wystawieniu bądź otrzymaniu przez Klienta,
  • tylko bieżące i terminowe przekazywanie dokumentów źródłowych gwarantuje poprawne wykonanie usługi przez AgresTax,
  • dokumenty i dyspozycje przekazane do AgresTax od godziny 00.00 do godziny 16.00 w dniu roboczym są uznawane za przekazane w tym dniu (z wyjątkiem dni roboczych, w których AgresTax jest nieczynne),
  • dokumenty przekazane od godziny 16.00 do godziny 24.00 w dniu roboczym uznaje się za przekazane w kolejnym dniu roboczym,
  • dokumenty przekazane w dni ustawowo wolne od pracy uznaje się za przekazane w najbliższym dniu roboczym.
 2. Graniczne daty przekazywania dokumentów księgowych:
  • do 20. dnia danego miesiąca dla dokumentów dotyczących pierwszej połowy miesiąca rozliczanego,
  • do 5. dnia następnego miesiąca dla pozostałych dokumentów miesiąca rozliczanego.
 3. Graniczne daty przekazywania dokumentów kadrowo-płacowych:
  • do 3. dnia roboczego przed upływem 15. dnia kalendarzowego (dotyczy rozliczeń z ZUS) każdego miesiąca, o ile jest to dzień roboczy; w innym przypadku następującego po nim kolejnego dnia roboczego,
  • do 3. dnia roboczego przed upływem terminu wypłaty wynagrodzenia wskazanego w umowach, przepisach wewnętrznych Klienta lub określonego w przepisach prawa (dotyczy naliczenia wynagrodzeń),
  • do 3. dnia roboczego przed upływem ustawowego terminu realizacji obowiązków publiczno-prawnych związanych z obsługą kadrowo-płacową.

W razie otrzymania przez Klienta dodatkowych dokumentów po tym terminie a dotyczących rozliczonego miesiąca, Klient ma obowiązek przekazać je niezwłocznie do AgresTax.

Dostarczone dokumenty po przekroczeniu tych terminów będą księgowane za dodatkową opłatą uzgodnioną przez strony.

V. Wynagrodzenie

 1. Wynagrodzenie za wykonane usługi rozliczane jest według Cennika oraz ceny wskazanej w Umowie między stronami na bazie liczby dokumentów źródłowych zaksięgowanych w ciężar okresu rozrachunkowego (w przypadku usług finansowo-księgowych), liczby pracowników i umów cywilno-prawnych rozliczonych w okresie rozrachunkowym (w przypadku usług kadrowo-płacowych), bądź w inny przewidziany w Umowie sposób.
 2. Zapłata za usługi świadczone przez AgresTax odbywa się na podstawie wystawianej faktury VAT.
 3. Podstawą zapłaty za usługi świadczone przez AgresTax jest zawarta umowa, więc Klient jest zobowiązany uregulować płatność również w przypadku, gdy nie otrzyma informacji o wystawionej fakturze.
 4. Księgowanie należności za świadczone usługi następuje według kolejności od najdalej wymagalnego roszczenia AgresTax względem Klienta.

VI. Informacje dodatkowe

 1. Podpisując z AgresTax Umowę Klient akceptuje jednocześnie treść Regulaminu. Brak akceptacji jego zapisów uniemożliwia zawarcie Umowy.
 2. Klient może złożyć pisemną reklamację na usługi świadczone przez AgresTax nie później niż w terminie jednego miesiąca od wykonania usługi, która podlega reklamacji. Reklamacje są rozpatrywane bez nieuzasadnionej zwłoki, nie później niż w terminie jednego miesiąca kalendarzowego od dnia złożenia reklamacji. Klient otrzymuje informację zwrotną odnośnie sposobu rozpatrzenia reklamacji.
 3. Po zakończeniu obowiązywania umowy oraz upływie terminu przewidzianego przepisami prawa dokumenty podlegające zwrotowi są wysyłane na adres wskazany przez Klienta przesyłką kurierską, na koszt Klienta. Od momentu wysłania dokumentacji Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za jej przechowywanie, zabezpieczenie przed zniszczeniem lub kradzieżą.
 4. Nieterminowe regulowanie przez Klienta wynagrodzenia na usługi świadczone przez AgresTax spowoduje pisemne wezwanie Klienta do dokonania płatności, po czym nastąpi zawieszenie świadczenia usług na rzecz Klienta, a w konsekwencji rozwiązanie umowy i dalsze działania zmierzające do odzyskania należnego zobowiązania.
 5. Miejscem przechowywania dokumentacji księgowej przekazanej przez Klienta jest Biuro AgresTax:
  ul. Konduktorska 34 lok. 5, 15-711 Białystok.
 6. Biuro AgresTax czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach (godziny pracy): 07.00 – 17.00.
 7. Kontakt z Biurem AgresTax może odbywać się w godzinach pracy:
  • osobiście (ul. Konduktorska 34 lok. 5, 15-711 Białystok),
  • telefonicznie (+48 730 147 774, +48 793 047 774, +48 730 197 774, +48 730 147 770),
  • poprzez formularz kontaktowy (http://agrestax.pl/kontakt),
  • e-mailowo (biuro@agrestax.pl).

VII. Postanowienia końcowe

 1. Akceptując Regulamin Klient oświadcza, iż zapoznał się w całości z wszystkimi jego postanowieniami i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń w związku z ich treścią i formą i godzi się przestrzegać całości zapisów Regulaminu.
 2. AgresTax zastrzega sobie prawo udostępnienia przesyłanych przez Klienta informacji na żądanie organów państwowych do tego uprawnionych.
 3. Zakres i zasady przetwarzania danych osobowych uregulowany jest w Polityce prywatności dostępnej na stronie agrestax.pl.
 4. Wszelkie reklamacje odnośnie funkcjonowania serwisu oraz informacje o naruszeniach Regulaminu dokonanych przez użytkowników można zgłaszać na adres e-mail: biuro@agrestax.pl.
 5. Wszystkie prawa własności intelektualnej, łącznie z prawami autorskimi i znakami towarowymi, do materiałów publikowanych przez lub w imieniu na stronie agrestax.pl (np. tekst i obrazy) stanowią własność AgresTax lub podmiotów współpracujących.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.